Klasické třídy

Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho orientace ve světě, který postupně poznává. Z rodiny je to školka - kamarádi - blízké okolí - moje město - moje země - celý svět. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školského systému a cílem je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby získalo samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a učení po celý život.

 Aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře a spokojeně, mají nově příchozí děti možnost adaptovat se na nové prostředí společně s rodiči a společně se zúčastnit  výchovného programu po celý den.

Jednotlivé třídy jsou vybaveny novým nábytkem a jsou uspořádány i využívány jako herny, tělocvičny i pracovny, což umožňuje kreativitu při výchvně vzdělávacím procesu, realizaci různorodých aktivit dětí potřebných pro všestranný rozvoj osobnosti. Třída je kamarádským prostředím.Děti jsou zpravidla rozděleny do tříd podle věku, výjimkou je speciální třída pro děti s vadami zraku.

První třída


Do této  třídy přicházejí děti 3 - 4 leté. Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. S dětmi pracujeme podle vzdělávacího programu, děti motivujeme  formou pohádek, písniček, malování, cvičení, rádi slavíme svátky ( vánoce, velikonoce). Našim cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte. Vycházíme z individuálních potřeb dítěte, podporujeme zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Děti vedeme k osvojování základních návyků v oblasti  sebeobsluhy, tělesné zdatnosti a zdravému prosazování ve skupině dětí. V naší třídě hra provází děti po celý den. Pro rodiče zveřejňujeme fotografie na webových stránkách: rajce-227ek.

Akce třídy 2018/19: zapojíme se do společných akcí celé MŠ, dále navštívíme chovatelský koutek v DDM Alfa, dětské hřiště s ,,pirátskou lodí'',  při vycházkách budeme poznávat okolí MŠ, každý měsíc dětem na prváčku zahraje pohádku paní učitelka Eva, pozveme rodiče na tradiční vánoční a velikonoční tvořivé odpoledne ve třídě, připravíme program na besídky pro rodiče v prosinci a červnu,, navštívíme výstavu Betlémů v Arše, zapojíme se do sportovních soutěží v rámci MŠ, zatančíme si na karnevalu a čekají nás zajímavé výlety - na podzim, na jaře a na závěr školního roku...

Druhá třída


Třídu ,,Rybiček'' navštěvují děti 4-5 leté a je zaměřena na hudbu. S dětmi zpíváme, rytmizujeme a snažíme se vnímat hudbu i hrou na hudební nástroje a své tělo. Věnujeme se i pohybové inspiraci s motivací říkanek, písniček i pohádek. Máme rádi dramatizaci. Pomáhá nám fantazie, představivost, radost z pohybu a správný životní styl. Baví nás i pohyb v přírodě, kde posloucháme zvuky kolem nás. Hudba je pro nás nástrojem radosti při každodenních činnostech
.

Akce třídy 2018/19: nad rámec společných akcí celé MŠ budeme pozorovat život u řeky Labe, parník Arnošt a změny v přírodě, seznámíme se s orientačním plánem Pardubic a budeme je poznávat při vycházkách, seznámíme se s pravidly pro chodce, navštívíme knihovnu v Polabinách, budeme společně s prváčky nacvičovat písničky a tanečky na vystoupení, o vánočním týdnu upečeme cukroví a budeme tvořit s rodiči vánoční dekorace, krmit ptáčky, připravíme společně s rodiči masky na karneval, budeme tvořit ze sněhu i písku, vyrobíme si paní Zimu a na jaře ji podle tradice vhodíme do Labe, budeme malovat kraslice i velikonoční zajíčky, vyrobíme překvapení pro maminky k jejich svátku, pojedeme na výlety -  na jaře nás čeká  celodenní výlet. Se školním rokem se rozloučíme besídku ve třídě...

Třetí třída - třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky


I pro letošní  školní rok 2018/19 - obohatíme náš vzdělávací program ,,Kamínková mozaika,, o estetické zaměření třídy - v oblasti výtvarné, hudební , pohybové. Tak jak se skládá mozaika z jednotlivých kamínků, tak se skládá i vzdělávací program III.třídy, vše v atmosféře klidu, hravě a vesele.

 Rozhodně nezapomeneme také na výuku ,,Veselé angličtiny", kde hrajeme hry, učíme se  říkanky, básničky, zpíváme písničky, kreslíme, pojmenováváme věci kolem nás, posloucháme CD a DVD. Angličtina je pro nás zábava. Vzdělávací program této předškolní třídy 5-7 letých dětí je zaměřen na výchovu estetikou, na podporu tvořivosti, aktivity a fantazie dítěte.

Pro děti s  lehkými vadami výslovnosti zajišťujeme logopedickou prevenci přímo v MŠ, dbáme na správné držení tužky. Zajímavými činnostmi, s respektováním  individuálních potřeb dětí , připravujeme budoucí školáky  pro vstup do 1.třídy ZŠ, pomáháme dětem, které mají odklad školní docházky, ale také se snažíme rozpoznat talentované děti - ve spolupráci se ZUŠ.  Zpíváme, tančíme, učíme se hrát na flétničku, kreslíme pro radost i výtvarné soutěže, stříháme, lepíme, vyprávíme si pohádky, hrajeme divadlo,  učíme se pracovat  na PC i  interaktivní tabuli, chodíme na vycházky do okolí, jezdíme na výlety, do školy v přírodě,  do divadla, každý den si zacvičíme. Talentované děti navštěvují zájmové kroužky v MŠ, nacvičují vystoupení - s tanečníky Rošťáky i pěveckým sborečkem Rafaelou, zkrátka stále něco děláme. Našim cílem je kamarádská pohoda ve třídě a vždy s úsměvem...

Akce třídy s estetickým zaměřením - 2018/19: kromě akcí společných pro celou MŠ se budeme při vycházkách rozvíjet vnímavost k přírodě, lidem a věcem v okolí MŠ, poznávat pravidla pro chodce, pozorovat přírodu u Labe i Bajkalu, pozorovat krásu  zahrádek v Rosicích,  architekturu Perštýnského náměstí a zámku, navštívíme zajímavé výstavy v Mázhausu, zapojíme se do výuky plavání, lyžování, In-line bruslení, turnaje v hokejbalu i sportovních soutěží v rámci MŠ. Navštívíme knihovnu v Polabinách, chovatelský kroužek v DDM Alfa, Archu, ZŠ nadp. Eliáše, spec.školu Svítání, připravíme vánoční besídku a tvořivé odpoledne ve třídě pro rodiče, vyrobíme dáreky pro maminky, budeme si hrát s přírodním materiálem, péct Martinské rohlíčky i cukroví na vánoce. Na jaře pojedeme do školy v přírodě a na výlety autobusem, Rošťáci budou tančit a sboreček Rafaela zpívat na akcích města, navštívíme Východočeské divadlo i Eko centrum paleta, na závěr školního roku se rozloučíme školní Akademii a pasováním na školáky v Růžovém domě...

 

Čtvrtá třída - třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Tuto předškolní třídu navštěvují děti ve věku od 5 do 7 let.  I vletošním školním roce se děti budou seznamovat s angličtinou.

Děti se mohou zapojit do  kroužků dle zájmu a nadání dětí. Mezi zajímavé aktivity této třídy patří výtvarné i hudební činnosti, výukové programy na PC. Každodenní aktivity plně korespondují se vzdělávacím programem třídy, jehož cílem je rozvoj dítěte po všech stránkách, s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám, spolupráce s kamarády ve třídě a příprava dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ. Děti se mohou zapojit do výuky country tanců,  dále do pěveckého sboru i výuky hry na zobcovou flétnu. Současně probíhá v této třídě logopedická prevence. Na  jaře se  vypraví  nejstarší děti do školy v přírodě.

Akce třídy 2018/19: v tomto školním roce se kromě společných akcí MŠ zapojíme do kroužků, kurzu plavání, IN-LINE bruslení, lyžování, vystoupení kroužků Rošťáků a Rafaely, navštívíme ZŠ nadp.Eliáše, před Vánoci budeme společně tvořit s rodiči, pečovat o ptáčky v zimě,  nacvičíme program na vánoční besídku. Pojedeme do školy v přírodě a na výlety autobusem , při vycházkách budeme pozorovat  okolí MŠ. Se školním rokem se rozloučíme vystoupením na školní akademii v Růžovém domě a závěrečným  pasováním na školáky...

Domeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tato  třída se nachází se v samostatně stojím pavilonu v areálu MŠ. Je určena 26 nejmladším dětem, které přicházejí do naší MŠ z rodiny. Proto je zde kladen důraz na citlivý přístup ze strany učitelek, personálních pracovnic i v neposlední řadě pomoc babičky - dobrovolnice, která k nám pravidelně dochází.  Třída je zaměřena zejména na adaptaci nejmladších dětí na nové prostředí a sebeobslužné dovednosti. Učíme se objevovat nové věci, společně si hrát, pracovat a pomáhat . Hračky a vybavení třídy jsou přizpůsobené věku dětí. Děti vedeme k navazování prvních vztahů s kamarády a pracovnicemi školky. Naším heslem je: S písničkou jde všechno líp...

Akce třídy 2018/19: i nejmladší děti se zapojí do akcí pořádaných pro celou MŠ. Aby se děti cítily v novém prostředí dobře, zaměříme se prvních měsících nového školního roku na adaptaci ve třídě. Děti budou poznávat nové kamarády, hračky, paní učitelky, při vycházkách sídliště Polabiny. Na Vánoce společně upečeme perníčky, vyrobíme vánoční překvapení pro rodiče, které pozveme na vánoční besídku společně s tvořivým odpolednem. V zimě budeme krmit ptactvo u Bajkalu, na jaře se podíváme  za zvířátky do Rosic, navštívíme ZOO koutek v DDM Alfa, nádraží, pojedeme autobusem do Apolenky. Pro maminky vyrobíme dárek k jejich svátku. Na závěr školního roku se rodičům  pochlubíme besídkou: ,,Co už umím''...

tn_obrazek_36.jpg

tn_obrazek_35.jpg

tn_obrazek_34.jpg

Tisknout


Kalendář akcí

Leden 2019
Po Út St Čt So Ne
 
  • Uzavření MŠ - vánoční prázdniny (24 - 01)
1
2 3 4 5 6
7 8
  • Plavecká výuka - 3.třída
9
10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22
  • Plavecká výuka - 3.třída
23
24 25 26 27
28
  • Plavecká výuka - 3.třída
30
31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Odborářů 345 - Polabiny III
530 09 Pardubice

Ověřená firma

Tel.: +420 466 430 929
E-mail:  

Odkaz na stránky alergeny

k jídelníčku školní jídelny.


EVROPSKÁ UNIE, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání© 2019, Mateřská školka Pardubice - Odborářů – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing

Partneři