Tradiční akce naší školky - školní rok 2018/2019

Samostatné projekty a kroužky pro děti zdarma

Estetické zaměření III.třídy: pomocí prostředků jako je hudba, slovesné umění,výtvarné činnosti, dramatizace, estetika přírody, interiéru, hraček a pod. u dětí podporujeme rozvoj všech stránek dětské osobnosti a potřebu estetického prožitku i dovednost estetického vyjádření. Cílem estetické výchovy je kultivovat dětskou osobnost po stránce citové, morální, smyslové, rozumové a tělesné - spolupráce se ZUŠ - podchycení nadaných děti -  více v modulu ,,Naše třídy,,

Veselá angličtina

Nejstarší děti ze III.a IV.třídy se seznamují se základy angličtiny přirozenou formou hry i skupinové výuky v průběhu vzdělávacího programu třídy po celý školní rok, pomocí obrázků, kamarádů maňásků se učí  slovíčka a jednoduché věty, říkanky, hry a písničky, poslouchají nahrávky rodilých mluvčích na CD i DVD, plní úkoly v pracovních listech a omalovánkách, které si zakládají do desek.

    p.uč. Jana Zelenková - III.třída

    p.uč. Veronika Röhrich - IV.třída

Country kroužek - 

               Rošťáci

Country tance se učí děti v naší školce již víc jak 10 let. Jedná se o klasický country tanec, kde se děti učí správnému držení těla, tanečním krokům, figurám, zkrátka přirozenému kultivovanému pohybovému projevu v souladu s hudbou.  Důraz je kladen jak na souhru tanečního páru, tak i celé taneční formace. Odměnou jsou jim za jejich píli veřejná vystoupení v MŠ, na akcích města i na soutěži Mateřinka.

čtvrtek: 9. 15- 10.00. hodin 

                                  p.uč. Stanislava Syrová

Veselé pískání - zdravé dýchání

Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, správnému dýchání, zvládat jemnou motoriku, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Obsahem jsou cvičení pro uvolnění bránice, cvičení sluchová, relaxační, rytmické hry a hry s dechem, říkadla, popěvky a jiné hudební aktivity, které dětem umožňují prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

 středa: 12.30 - 13.15 hodin

                             p.uč. Věra Štěpánková

Kamarád počítač

Seznamování s PC pomocí programů pro nejstarší  děti na předškolních třídách -III. a IV.třída

Smart

 Děti se naučí základním technickým dovednostem na interaktivní tabuli, s pomocí paních učitelek získávají a rozšiřují  své vědomosti a poznatky formou didaktických her a pohádek.      

Oční třída - cvičení pro korekci očních vad

III.třída - podpora angličtiny - rodilí mluvčí, hudebně pohybové činosti - ,,cvičení s Míšou,, pohádky a dramatizace, jazyková cvičení, matematické dovednosti, výtvarné činnosti...

Učebna LEGO               DACTA

Netradiční využití stavebnice LEGO a jiných materiálů pro získávání nových poznatků a zkušeností - III.třída

Správně česky

Péče o správný řečový vývoj o odstraňování lehčích vad výslovnosti je náplní logopedické prevence u dětí předškolního věku. Při logopedických chvilkách s dětmi procvičujeme artikulační orgány - rty, jazyk, zuby, čelist a měkké patro. Dále provádíme dechová, artikulační, řečová a sluchová cvičení. Zábavnými činnostmi procvičujeme mimiku obličeje a postavení mluvidel při jednotlivých souhláskách. 

 IV.třída - pátek 9.15 - 10.00

 III.třída - úterý 9.15 - 10.00

                                             p.uč. Romana Novotná

                                            

Pěvecký kroužek  

  Rafaela

Dětský pěvecký sbor působí  při MŠ již pátým rokem.Název sbor je shodný s písničkou Rafaela Stonožka, která je i logem naší školky.Zpíváme písně lidové i umělé,nejen při každoročních akcích MŠ, ale i   v rámci Pardubického kraje - Zrcadlo umění, den Země, Holická Mateřinka. Přijímáme pozvání jako učinkující na benefičních koncertech v Pardubicích.

čtvrtek: 12.30 - 13.15 hodin

                                              p.uč.  Markéta Čiháková

Kroužek angličtiny pro mladší děti

Tento  odpolední kroužek je zdarma a je určen mladším dětem z 1. a 2.třídy a dětem z oční  třídy

pondělí 12.30 - 13.15.h.

                                                   p.uč. Veronika Radilová 

                                             

Všechny zájmové kroužky odborně vedou pedagogické pracovnice naší MŠ.

Stálé akce pro děti v průběhu školního roku:

Tyto vyjmenované akce se staly standardem MŠ. Další aktivity jsou realizovány dle jednotlivých nabídek:

 • Divadélko ve školce
 • Návštěva koncertů
 • Plavecký kurz
 • Lyžařský kurz
 • Kurz in-line bruslení 
 • Výlety s programem
 • Exkurze, výstavy
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
 • Masopust, karneval
 • Vítání jara - Moréna
 • Návštěva v ZŠ - v 1.třídě, den zvířat, sportovní olympiáda
 • Sportovní olympiády
 • Výtvarné soutěže
 • Škola v přírodě
 • Zahradní slavnosti
 • Dětský den zakončený táborákem
 • Týden snů
 • Akademie
 • Akce pro děti pořádané DDM Alfa
 • Výběr talentovaných dětí ve spolupráci se ZUŠ Polabiny (výtvarný, hudební a taneční obor) 

Další akce:

 • poznávání Pardubic, tradic města, historické části - návštěva zámku, Perštýnského náměstí, výstav v Mázhausu
 • návštěva Východočeského divadla
 • účast ve výtvarných sportovních a tanečních soutěžích
 • slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování na školáky

Spolupráce s rodinou:

Dny otevřených dveří, časopis ,,Školníček,,informuje o životě v MŠ, informace v šatnách dětí, vystoupení dětí na jednotlivých třídách, tvořivá odpoledne s rodiči,  webové stránky, Hravé hodinky pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.

Schůzky s rodiči:

 • před začátkem školního roku - pro nově přijaté děti
 • na začátku školního roku (školní řád, akce školky), Klub rodičů 
 • před zápisem do ZŠ, spolupráce s vedením ZŠ Polabiny III, PPP Pardubice- přednáška na téma ''Školní zralost''
 • před odjezdem dětí do školy v přírodě (organizace, náplň, placení)
 • individuální konzultace s rodiči

PLÁN AKCÍ NA ROK 2018/2019:

I v tomto roce pokračujeme ve sběru PET lahví a plastových víček

Co nás čeká v září...

- poznáváme nové kamarády, seznamování s prostředím třídy

- Polabinská pouť - tančí Rošťáci -  společné vystoupení dětí ze školky a prvňáčků ze ZŠ.

- orientace dětí v areálu MŠ i v blízkém okolí, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolí MŠ 

- 29.9. Divadlo ve školce - Šípková Růženka

- začínají zájmové kroužky pro děti nadané hudebně a pohybově a pro děti s lehkou vadou řeči - vše bezplatně 

- nabídka SKI fanatik - lyžařský kurz v hlinsku v Č.

-Co nás čeká v říjnu...

- poznáváme Pardubice - naše město - sídliště i staré město

-  12.10. Divadlo ve školce - Zvířátka a loupežníci 

- seznámení se základními pravidly silničního provozu a dopravními značkami

- vycházky v okolí MŠ, orientace podle budov ( ZŠ, DDM Alfa, knihovna a pod.)

- pozorování měnící se přírody - vycházky podél Labe, Bajkalu

- Halloween ve školce - výroba strašidýlek, dlabání a vyřezávání dýní

- Fotografování dětí

                                                                                           

Co nás čeká v listopadu...

-  pečení Martinských rohlíčků s dětmi, vítání zimy

- 21.11. začíná 1.plavecký kurz předškolních dětí ( 10.lekcí) v plaveckém areálu na Olšinkách - III.třída

- 27. a 29.11 - výlet autobusem - vánoční zámek Žleby

- 28.11. - sběr papíru - přistavení kontejneru 

- 29.11. návštěva předškoláků v ZŠ Polabiny III.

- vycházky do okolí - pozorování barev a změn v přírodě, krmení labutí a kachen u Bajkalu

- 21.11.  Divadlo ve školce - Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písničku

Co nás čeká v prosinci...

- 6.12. dopoledne začíná již tradiční vánoční jarmark, který mohou rodiče navštívit na zahradě školky,   odpoledne  bude slavnostně rozsvícen vánoční strom na zahradě a děti z Rafaely zazpívají vánoční koledy

- 6.12. Mikulášská nadílka  - dopoledne přijde za dětmi do školky Mikuláš a čert 

- 10.12. divadlo ve školce - Jak chtěl Kašpárek slavit vánoce

-14.12. Vánoční koncert  ZŠ Polabiny III.

- pečení a zdobení vánočního cukroví společně s dětmi

- Vánoce jsou za dveřmi -  vánoční besídky ve třídách

- Vánoční těšení - vánoční týden ve třídách- ochutnávání cukroví, vánoční koledy, zdobení stromečků, dárky od Ježíška

Co nás čeká v lednu...

- v lednu pokračuje plavecký kurz dětí III.třídy

- sypání ptáčkům do krmítek, krmení ptactva na Bajkalu

- stavění sněhuláků, hry se sněhem, pozorování zimní krajiny

- pravidla bezpečnosti chodců v zimním období

 Co nás čeká v únoru...

- pozorování stop na sněhu, hry se sněhem, pokusy

- 14.2. začíná lyžařský kurz v Hlinsku ( čvrtky - 5 lekcí)

- 20.2. začíná kurz plavání pro předškolní děti ze IV.třídy - 10.lekcí

- karneval ve školce

- krmení ptactva na Bajkalu

- zdraví člověka - správné oblékání, proč mohou lidé onemocnět...

Co nás čeká v březnu...

6.3. Divadlo ve školce - Zlatovláska

- 8.3. Malý pric - divadelní představení pro předškoláky

- 14.3. končí lyžařský kurz v Hlinsku

- vítání jara - výroba paní Zimy, vynášení Morény k Labi

- pokračuje plavecká výuka dětí ze 4.třídy

- Holická Mateřinka - soutěž MŠ

- co se děje v přírodě na jaře - pozorování s lupou

Co nás čeká v dubnu...

vycházka k nádraží v Rosicích, pozorování domácích zvířat v Rosicích

- den otevřených dveří v MŠ

- 10.4. Divadlo ve školce - Ostrov - hudební pohádka

- zakončení plaveckého kurzu - 4.třída

- pozorujeme přírodu u slepého ramene Labe, u Bajkalu

 - návštěva Dne Země v ZŠ nadp. Eliáše, Polabiny III - zvířátka

- vystoupení dětí - DEN ZEMĚ

- návštěva chovatelského kroužku v DDM Alfa

- škola v přírodě s animačním programem pro předškoláky: 29.4. - 3.5.20189- Immanuel, Dlouhý

- kurz IN-LINE BRUSLENÍ

Co nás čeká v květnu...

- škola v přírodě - Konferenční centrum Immanuel - 29.4. - 3.5. 2019  pro předškolní děti

- výroba dárků pro maminky ke Dni matek

- ZÁPIS DĚTÍ DO MŚ

- poznávací vycházky do okolí MŠ - Rosice, zdymadlo, Labe

Co nás čeká v červnu...

- Týden snů ve školce - kreslíme, tančíme, hledáme poklad, sportujeme, den princů a princezen.

- autobusové výlety tříd

- MDD - zábavné dopoledne  pro děti, zkouška programu na Akademii  

- besídky pro rodiče ve třídách mladších dětí

- Akademie - rozloučení předškoláků v Růžovém domě - program nejstarších dětí

- Město tančí a zpívá- zpívá sbor Rafaela, country tančí Rošťáci

Tisknout


Kalendář akcí

Leden 2019
Po Út St Čt So Ne
 
 • Uzavření MŠ - vánoční prázdniny (24 - 01)
1
2 3 4 5 6
7 8
 • Plavecká výuka - 3.třída
9
10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22
 • Plavecká výuka - 3.třída
23
24 25 26 27
28
 • Plavecká výuka - 3.třída
30
31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Odborářů 345 - Polabiny III
530 09 Pardubice

Ověřená firma

Tel.: +420 466 430 929
E-mail:  

Odkaz na stránky alergeny

k jídelníčku školní jídelny.


EVROPSKÁ UNIE, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání© 2019, Mateřská školka Pardubice - Odborářů – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing

Partneři