Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Informace k zápisu dětí

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. 

https://zapisyms.pardubice.eu/

1) Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na na webu elektronickou přihlášku do MŠ 

2) Žádost ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem. Sběr přihlášek v ředitelně mateřské školy Odborářů se koná ve dnech: 11. a 12.5.2020

8.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hodin.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, popřípadě doklad o bydlišti - např. originál nájemní smlouvy.
V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení odborného lékaře.

3)Po ukončení zápisu v mateřské škole jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů. 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na  webu zřizovatele MŠ - Statutárního města Pardubice.

Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce v areálu MŠ a na webových stránkách MŠ.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).


Informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisyms.pardubice.eu

 


Příjem dětí z jiných pardubických mateřských škol
na prázdninový provoz v měsíci červenci: 7. - 10.7.2020

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat: 27.4.2020

7.00 - 16.00 hodin
Přijímány budou děti do kapacity školy.
 


Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:

  • dítě navštěvuje jinou MŠ zřizovanou Statutárním městem Pardubice
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni – tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele
  • dítě je zdravé a řádně proočkované – doložit prohlášením rodičů či potvrzením lékaře

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost, která je ke stažení na našich webových stránkách.
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit 1. den ráno do 7.30  hodin před nástupem dítěte do zařízení.


Přihláška na prázdniny ke stažení:  Informace pro rodiče/soubory ke stažení.

Nahoru